Test malé firmy

Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím.

Stav programu

Připravuje se

Na co lze čerpat

Nákup strojů

Kdo může čerpat

Malé, střední i velké podniky

Kolik může projekt získat

Dost

Procent podpory

50%

Informace o projektu

Cílem výzvy je podpora připojení veřejných institucí, prioritně základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím (dále VHC).

Projektový/podnikatelský záměr (PZ) je konkrétní představa o budoucím projektu a je nedílnou součástí každé projektové žádosti. Mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu:
 • cíle projektu
 • zdroje financování
 • způsoby realizace
 • časový harmonogram
PZ je dokument, který slouží k představení projektu poskytovateli dotace/finančního nástroje. Za kvalitní PZ je považován takový, který má dlouhodobý pozitivní dopad na hospodářské výsledky společnosti. Každý PZ musí pracovat s rozpočtem, který dodržuje tzv. principy hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Při tvorbě PZ se obvykle neobejdeme, kromě sestavování rozpočtu, bez analýzy dopadů, analýzy rizik, vyhodnocení možností (například pomocí citlivostní analýzy), analýzy zdrojů apod. Informace obsažené v PZ by měly odpovídat pravdě a měly by být realistické. V mnoha případech se používají tři scénáře: optimistický, realistický a konzervativní.

Podle cíle projektového záměru vyhledáme vhodný program, který umožňuje financování vašeho záměru. Porovnáním projektového záměru a konkrétní výzvy dojde k výběru vhodného dotačního titulu.

V této fázi je nezbytné ujasnit a ověřit:

 • oprávněnost žadatele
 • územní dopady
 • výši kalkulace/propočtu/rozpočtu
 • období realizace
 • finanční zdroje pro realizaci projektu (zda je zajištěno financování nezpůsobilých výdajů)
 • účel, na který je dotace požadována

Na základě této vstupní „prověrky“ (auditu)
vzniká tzv. Dotační strategie, která upřesní nejen možnosti financování
projektu z cizích/dotačních zdrojů, nebo pomocí některého
z finančních nástrojů. Dále jsou zde stanoveny postupy, a to jak na straně
žadatele, tak na straně zpracovatele projektové žádosti. Současně jsou zde
stanoveny požadavky na doložení konkrétních informací týkajících se
subjektivity žadatele, jeho ekonomické výkonnosti, ale i dalších informací
nezbytných pro zpracování kompletní projektové žádosti.

Výše a míra podpory

 • Minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Dotace na jedno přípojné místo by v průměru neměla  překročit 2.2 mil. Kč

Kdo může dotace získat

 • Kraje, obce, svazky obcí a organizační složky státu, případně jejich příspěvkové organizace

Důležité faktor pro získání dotace

 • Minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. D

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách

Domluvte si dotační analýzu ZDARMA

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222